Home
Home
contact
news
links
about TaiChi
about Chi Kung
Weekly Sessions
Membership

Yang Style 16 Hand form

Chinese Pronunciations can be found here

No

16 Step Taijiquan

Ba Shi Tai Ji Quan

How Many

Facing

1

Opening Stance

Qi Shi


N

2

Parting the horse's mane

Ye Ma Fen Zong

3

W

3

White Crane Spreads its Wings

Bai He Liang Chi


W

4

Brush knee twist steps

Luo Xi Ao Bu

3

W

5

Play the lute

Shou Hui Pi Pa6

Repulse monkey

Dao Juan Hong / Dao nion hou

4

W going E

7

Grasp the bird's tail - left style

Zuo Lan Que Wei


W

8

Grasp the bird's tail - right style

You Lan Que Wei


E

9

Single whip

Dan Bian


NW, NE W

10

Wave hands

Yun Shou

3

N going W

11

Single whip

Dan Bian


W

12

High pat on the horse

Gao Tan Ma


W

13

Right heel kick

You Deng Jiao


NW

14

Double punch to the ears

Shuang Feng Quan Er


NW

15

Turn around, left heel kick

Zhuan Shen Zuo Deng Jiao


S

16

Snake creeps down - left form

Zuo Xia Shi Du Li


S to E

17

Snake creeps down - right form

You Xia Shi Du Li


N to E

18

Fair lady works on shuttles

Yu Nu Chuan Shuo

2

SE, NE

19

Needle at sea bottom

Hai Di Zhen


E

20

Fan through back

Shan Tong Bei


E

21

Turn around, block, parry & punch

Zhuan Shen Ban Lan Chui


S, W, NW, W

22

Apparent Close-up

Ru Feng Si Bi


W

23

Cross hands

Shi Zi Shou


W, N, NE

24

Closing form

Shou Shi


N