Home
Home
contact
news
links
about TaiChi
about Chi Kung
Weekly Sessions
Membership

Yang Style 16 Hand form

Chinese Pronunciations can be found here

No

16 Step Taijiquan

Ba Shi Tai Ji Quan

How Many

Facing

1

Opening Stance

Qi Shi


N

2

Parting the horse's mane

Ye Ma Fen Zong

2

W

3

White Crane Spreads its Wings

Bai He Liang Chi


W

4

Brush knee twist steps

Luo Xi Ao Bu

2

W

5

Turn around, block, parry & punch

Zhuan Shen Ban Lan Chui


W

6

Apparent Close-up

Ru Feng Si Bi


W

7

Single whip

Dan Bian


W

8

Play the lute

Shou Hui Pi Pa


W

9

Repulse monkey

Dao Juan Hong

2

W to E

10

Fair lady works on shuttles

Yu Nu Chuan Shuo

2

NE, SE

11

Needle at sea bottom

Hai Di Zhen


E

12

Fan through back

Shan Tong Bei


E

13

Wave hands

Yun Shou

2

N going E

15

Grasp the bird's tail - right style

You Lan Que Wei


E

15

Grasp the bird's tail - left style

Zuo Lan Que Wei


W

16

Cross hands

Shi Zi Shou


NE

17

Closing form

Shou Shi


N